Department of Oral and Craniofacial Sciences

Department of Oral and Craniofacial Sciences Research Staff

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukiko Kitase 

Nuria Lara-Castillo
Lora Shiflett
Hong (Carrie) Zhao

Hongzeng Liu
LeAnn Tiede-Lewis

Yi Liu (Alex)
Yixia Xie (Anita)

Jennifer Rosser
Xiaomei Yao
 

Mark Dallas

Vladimir Dusevich
Bonna Holladay Rachel Reed
 

Michael Grillo
Kun Wang

Mizuho Kittaka
Tsutomu Matsumoto  
Rasoul Seyedmahmoud
Qi Liu